Lidmaatschap

 

Het lidmaatschap van Vereniging “De Stamboom” loopt van 1 januari t/m 31 december, met een opzegtermijn van tenminste 6 weken.

Eenmaal per jaar wordt in de maand maart een algemene ledenvergadering gehouden.

Leden en gezinsleden hebben in de ledenvergaderingen stemrecht.

Leden ontvangen 4 maal per jaar het verenigingsblad “De Stamboom” in druk of, op verzoek, digitaal in PDF vorm.

 

Daarnaast ontvangen leden korting op de aankoopprijs van door de vereniging uitgegeven publicaties.

De contributie bedraagt per kalenderjaar, of een evenredig deel daarvan:

A Leden:             € 15,00

B Gezinsleden:     €  2,50

C Jeugdleden:      €  5,00

Door het onderstaande formulier in te vullen kunt u zich aanmelden als lid, gezinslid of jeugdlid bij de Genealogische Vereniging “De Stamboom”, te Sliedrecht.

Hieronder volgt een verkorte weergave van de statuten.

Artikel 5: LEDEN

5. 2. De vereniging kent naast leden tevens ereleden en gezinsleden. Leden tot de leeftijd van achttien jaar zijn jeugdleden. Zij hebben, met uitzondering van het stemrecht, dezelfde rechten en plichten als de overige leden.

5. 3. De jaarlijkse minimale contributie wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 6: BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP.

6. 1. Het lidmaatschap eindigt: a. Door overlijden van een lid. b. Door opzegging van een lid. c.  Door opzegging namens de vereniging (wanneer een lid, na 2 schriftelijke herinneringen niet aan de financiële verplichtingen heeft voldaan.) d. Door ontzetting.  Deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging benadeelt.

6. 3. Opzegging van een lidmaatschap door een lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste zes weken.

6. 6. Bij het beëindigen van het lidmaatschap gedurende een verenigingsjaar zal geen restitutie van de jaarlijkse contributie, of een gedeelte hiervan, plaatsvinden.

Artikel 17: STEMMINGEN EN VERKIEZINGEN.

17. 7. Alle leden, met uitzondering van de jeugdleden, kunnen verkozen worden in het bestuur mits zij tenminste twee jaar voorafgaande aan de verkiezing onafgebroken lid zijn geweest.

* indicates required field

Scroll naar boven